布陳 bố trần
♦ Ban bố, tuyên thị. ◇Tư Mã Quang : Thánh vương chi tru, bất tại khoái chí đa sát, yếu dục bố trần điều lí, kì ư an định nhi dĩ , , , (Thượng bàng xu mật luận bối châu sự nghi thư ).
♦ Phân bố, trần liệt. ◇Lục Giả : Quan đái chánh dong, đối tửu hành thương, khanh sĩ liệt vị, bố trần cung đường, vọng chi giả mục huyễn, cận chi giả tị phương , , , , , (Tân ngữ , Tư chất ).
♦ Trần thuật.