干證 can chứng
♦ Người làm chứng có quan hệ với vụ án kiện. ☆Tương tự: bàng chứng .