平康 bình khang
♦ Bình an. ◇Ngụy thư : Bình khang chi thế, khả dĩ kí an , (Nhậm Thành Vương Vân truyện ).
♦ Tên phường đời nhà Đường ở ngoại thành Trường An , nơi có kĩ nữ ở. Sau biến nghĩa thành xóm yên hoa. ◇Đỗ An Thế : Ám thiêm xuân tiêu hận, Hận Bình Khang tứ mê hoan lạc , (Sơn đình liễu ).