平順 bình thuận
♦ Yên ổn êm xuôi, không bị trắc trở khó khăn. ◎Như: tha nhất sanh tế ngộ bình thuận .