幻覺 ảo giác, huyễn giác
♦ Trong tình huống không có kích thích bên ngoài mà xuất hiện kinh nghiệm tri giác. Có nhiều loại huyễn giác , như: huyễn thính , huyễn thị , huyễn khứu , huyễn vị , huyễn xúc , v.v.