廣場 quảng trường
♦ Khu đất rộng.
♦ Ngày nay đặc chỉ khu đất ở thành thị. ◎Như: Thiên An Môn quảng trường .