弁言 biện ngôn
♦ Lời tựa, lời nói đầu quyển sách (mũ của cuốn sách). ☆Tương tự: tiền ngôn , tự ngôn , tự văn , dẫn ngôn .