強弱 cường nhược
♦ Mạnh và yếu, cường thịnh và suy nhược. ◇Ngũ đại sử bình thoại : Bôn tẩu chi gian, khả dĩ tri kì hư thật cường nhược , (Chu sử , Quyển hạ).