強鄰 cường lân
♦ Nước láng giềng lớn mạnh. ◇Thạch Giới : Thục, Quảng hào địch quốc, Kinh, Đàm vi cường lân , (Ngẫu tác ).