彪休 bưu hưu
♦ Thế nước lớn mạnh. ◇Kê Khang : Nhĩ nãi điên ba bôn đột, cuồng phó tranh lưu, xúc nham để ôi, uất nộ bưu hưu , , , (Cầm phú ).