彭城 bành thành
♦ Tên huyện thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Giang Tô .