彭湃 bành phái
♦ § Cũng viết là bành phái .
♦ Âm ầm, sôi sục (sóng nước).
♦ Thanh thế lớn lao, khí thế mạnh mẽ.