彭魄 bành bạc
♦ Rộng lớn mênh mông. § Cũng như bàng bạc .