彼岸 bỉ ngạn
♦ Bờ bên kia. § Hán dịch nghĩa chữ Phạn pāramitā, nghĩa là đến bờ bên kia. Dịch âm là ba-la-mật hoàn tất, hoàn hảo. ◎Như: đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia, nghĩa là giải thoát.