彼蒼 bỉ thương
♦ Trời xanh kia. ◇Thái Diễm : Bỉ thương giả hà cô, Nãi tao thử ách họa , (Bi phẫn ).