征夫 chinh phu
♦ Người đi xa. ◇Đào Uyên Minh : Vấn chinh phu dĩ tiền lộ, hận thần quang chi hi vi , (Quy khứ lai từ ) Hỏi khách đi đường về con đường phía trước, giận ánh sáng ban mai còn mờ nhạt.
♦ Người đi thú, binh sĩ xuất chinh.