征戍 chinh thú
♦ Đi xa phòng thủ biên cương. ◇Thẩm Thuyên Kì : Thập niên chinh thú ức Liêu Dương (Cổ ý trình bổ khuyết kiều tri chi ) Mười năm đi xa phòng thủ biên cương nhớ Liêu Dương.