恩波 ân ba
♦ Ân trạch. ◇Lưu Giá : Ngự tuyền trường nhiễu Phụng Hoàng Lâu, Chỉ thị ân ba biệt xứ lưu , (Trường môn oán ).