恩賜 ân tứ
♦ Ban thưởng của triều đình. ◇Hậu Hán Thư : (Đế) thì hạnh kì đệ, ân tứ đặc dị (), (An Thành Hiếu hầu tứ truyện ).
♦ Phiếm chỉ ra ơn, giúp đỡ, thi xả. ◇Thủy hử truyện : Ngô Dụng hướng tiền xưng tạ đạo: Dạ lai trọng mông ân tứ, bái nhiễu bất đương : , (Đệ thập cửu hồi) Ngô Dụng tiến lên nói lời cảm ơn: Đêm qua được nhờ giúp đỡ, thật là quấy quả.