情節 tình tiết
♦ Các biến hóa của sự tình, tình hình đã trải qua. ◇Nho lâm ngoại sử : Thứ nhật, tương xuất binh đắc thắng đích tình tiết báo liễu thượng khứ , (Đệ tứ thập tam hồi).
♦ Tiết tháo. ◇Tư trị thông giám : Phù dĩ đương kim tang loạn, nhi tích nãi năng lập nghĩa quyên gia, tình tiết chi trọng, tuy cổ liệt sĩ vô dĩ quá , , , (Mục Đế Vĩnh Hòa lục niên ).
♦ Đặc chỉ quá trình diễn biến của nhân vật trong một tác phẩm văn nghệ tự sự.
♦ Tình nghĩa. ◇Kim Bình Mai : Ngã thị na bất hiền lương đích dâm phụ, hòa nhĩ hữu thậm tình tiết? , ? (Đệ nhị thập nhất hồi).