惡夢 ác mộng
♦ Mộng thấy điều đáng sợ hoặc chẳng lành. ◇Hậu Hán Thư : Kì thê sác ác mộng, hựu đa kiến quái biến , (Bành Sủng truyện ).