惡寒 ác hàn
♦ Sợ lạnh. ◇Đông Phương Sóc : Thiên bất vị nhân chi ác hàn nhi xuyết kì đông, địa bất vị nhân chi ác hiểm nhi xuyết kì quảng , (Đáp khách nan ).
♦ Triệu chứng ớn lạnh (Trung y). § Có hai loại: ngoại cảm ác hàn nội thương ác hàn .