惡意 ác ý
♦ Ý xấu, dụng ý không tốt. ◎Như: ác ý phỉ báng .