惡終 ác chung
♦ Chết vì tai họa bất kì. § Trái với thiện chung là cái chết bình thường.