惡衣惡食 ác y ác thực
♦ Quần áo và thức ăn thô xấu. Hình dung sinh sống tiết kiệm giản phác.