惡言 ác ngôn
♦ Lời chửi rủa, lời nói làm hại người. ◇Sử Kí : Tự ngô đắc Do, ác ngôn bất văn ư nhĩ , (Trọng Ni đệ tử truyện , Trọng Do truyện ).