意外 ý ngoại
♦ Không ngờ, không liệu tới. ☆Tương tự: bất trắc . ★Tương phản: cố ý , quả chân , quả nhiên . ◇Hồng Lâu Mộng : Như kim khước thị ý ngoại chi kì duyên, tác thành giá môn thân sự , (Đệ ngũ thập thất hồi) Bây giờ hóa ra duyên may không ngờ, (hai nhà) lại thành thông gia với nhau.