意義 ý nghĩa
♦ Hàm chứa tư tưởng và đạo lí. ◇Cát Hồng : Tính hiếu thanh đạm, thường nhàn cư độcDịch, tiểu tiểu tác văn, giai hữu ý nghĩa , , , (Thần tiên truyện , Kế tử huấn ).
♦ Nội dung. ◇Văn tâm điêu long : Quản Trọng, Lữ Tướng, phụng từ tiên lộ, tường kì ý nghĩa, tức kim chi hịch văn , , , (Hịch di ).
♦ Tiếng tăm, thanh danh. ◇Tấn Thư : (Mâu) Bá tài tư thanh biện, hữu ý nghĩa , (Mâu Bá truyện ).
♦ Giá trị, tác dụng. ◇Lưu Đại Bạch : Hữu ý nghĩa đích tử, thị trưởng dưỡng tự do đích phì liệu , (Cựu mộng ).