愛物 ái vật
♦ Thương yêu vạn vật. ◇Mạnh Tử : Thân thân nhi nhân dân, nhân dân nhi ái vật , (Tận tâm thượng ).
♦ Vật mình yêu thích. ◇Trương Hỗ : Trường niên vô ái vật, Thâm thoại thiểu tình nhân , (Tương chí Hành Dương đạo trung tác ).