感想 cảm tưởng
♦ Ý nghĩ, tư niệm phát sinh do tiếp xúc với sự vật bên ngoài. § Cũng như cảm xúc .