感興 cảm hứng
♦ Xúc động trước điều gì mà phát sinh niềm vui thích.