感覺 cảm giác
♦ Sự nhận biết do tiếp xúc với sự vật.
♦ Nhận biết, cảm thấy. ◎Như: kim thiên đích thiên khí lệnh nhân cảm giác thập phần thư sướng .