懷疑 hoài nghi
♦ Lòng có điều ngờ, nghi hoặc. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Khước thuyết Đổng Trác tại điện thượng, hồi đầu bất kiến Lã Bố, tâm trung hoài nghi, liên mang từ liễu Hiến Đế, đăng xa hồi phủ 殿, , , , (Đệ bát hồi).