戰書 chiến thư
♦ Văn thư tuyên chiến. ★Tương phản: hòa ước . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nhân báo Từ Châu hữu chiến thư đáo, Tháo sách nhi quan chi , (Đệ thập nhất hồi) Có người báo Từ Châu có chiến thư đến, (Tào) Tháo mở ra xem.