所為 sở vi
♦ Cử động, hành vi. ◎Như: tha tại ngoại sở vi dữ ngã vô quan .
♦ Nguyên nhân, sở dĩ. ◎Như: sở vi hà sự? ?