手字 thủ tự
♦ Chữ chép tay. ◇Lưu Quân Tích : Hiếu Tiên, giá cá thị nhĩ đích thủ tự ma? , ? (Lai sanh trái , Tiết tử ).