批判 phê phán
♦ Phê chuẩn hoặc phán đoán (trên công văn). ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thống thủ trung phê phán, khẩu trung phát lạc, nhĩ nội thính từ, khúc trực phân minh, tịnh vô phân hào sai thác , , , , (Đệ ngũ thập thất hồi) (Bàng) Thống tay phê chuẩn công văn và quyết định, miệng truyền lệnh, tai thì nghe người thưa bẩm, phải trái phân minh, không sai sót một sợi tơ tóc nào cả.
♦ Bình luận, phán đoán.
♦ Bác bỏ, phủ định (đối với tư tưởng, lời nói, việc làm... bị coi là sai lầm)