扼守 ách thủ
♦ Nắm giữ, cứ thủ, phòng thủ. ◎Như: ngã quân bằng hiểm ách thủ, địch nhân nhất thì vô pháp công phá , .