折半 chiết bán
♦ Chia đôi, xẻ đôi. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Các hạ! Nhĩ tưởng tam vạn chiết bán, bất thị hữu liễu nhất vạn ngũ thiên liễu mạ? ! , ? (Đệ ngũ hồi).