折柳 chiết liễu
♦ Bẻ cành liễu. Chỉ sự chia tay. § Ngày xưa, ở Trường An , bên sông , người ta đưa tiễn bạn thường bẻ tặng một cành liễu.
♦ Tên bài nhạc. Tương truyền do Trương Khiên đem về từ Tây Vực. Còn có tên là Chiết dương liễu .