折變 chiết biến
♦ Căn cứ theo giá trị, lấy một vật đổi lấy vật khác tương đương.
♦ Cầm đồ, gán vật phẩm đổi lấy tiền mặt. § Cũng nói là chiết mại . ◇Hồng Lâu Mộng : Nguyên đả lượng tương đương phô chiết biến cấp nhân, bị ngân thục tội , (Đệ 100 hồi) Định gán hiệu cầm đồ cho người ta, để dành bạc chuộc tội.