抱薪救火 bão tân cứu hỏa
♦ Ôm củi chữa cháy. Ý nói ví muốn trừ họa, nhưng dùng phương pháp sai lầm, làm cho tai hại thêm lên. ☆Tương tự: hỏa thượng kiêu du , dương thang chỉ phí .