拒絕 cự tuyệt
♦ Từ chối dứt khoát, quyết không tiếp nhận. ◇La Đại Kinh : Cố kích bác hào cường, cự tuyệt hoạn tự, tất vô sở úy , , (Hạc lâm ngọc lộ , Quyển thất) Cho nên chống lại cường hào, quyết không chịu nhận hoạn quan, hẳn là không biết sợ gì cả.