拔俗 bạt tục
♦ Siêu thoát thế tục. ◇Khổng Trĩ Khuê : Cảnh giới bạt tục chi tiêu, tiêu sái xuất trần chi tưởng , (Bắc san di văn ).