拔城 bạt thành
♦ Đánh lấy thành trì.
♦ Bỏ thành. ◇Lưu Vũ Tích : Thành thủ Lỗ tướng quân, Bạt thành tòng thử khứ , (Thuận dương ca ).