拔山舉鼎 bạt san cử đỉnh
♦ Nhổ núi nhấc vạc. Tỉ dụ sức mạnh vượt bực. ◇Cô bổn Nguyên Minh tạp kịch : Bạt san cử đỉnh hưng vương nghiệp, Củ củ uy phong thùy cảm địch , (Ám độ trần thương , Đệ nhất chiết ).