拔群 bạt quần
♦ Tài hoa xuất chúng. ◇Lương Thư : Thông minh đặc đạt, xuất loại bạt quần , (Lưu Hiển truyện ).