招待 chiêu đãi
♦ Tiếp đãi. ◇Ba Kim : Tha môn đối ngã môn phi thường chu đáo, hảo tượng tại chiêu đãi viễn phương lai đích thân thích , (Tại ni tư ).
♦ Người lo việc tiếp đãi.