拜位 bái vị
♦ Bái thụ chức quan. ◇Tiêu Cám : Ngao du gia quốc, bái vị phùng thì , (Dịch lâm , Khảm chi tỉnh ).
♦ Vị trí hành lễ khi tế tự.