拜門 bái môn
♦ Đến cửa nhà người ta để tạ ơn.
♦ Ngày xưa, đến nhà có danh vọng hoặc quyền thế, lạy dưới cửa, tự xưng là môn sanh . § Đó là nguồn gốc của tục lệ bái môn .
♦ Tục xưa, vợ chồng cưới nhau được ba ngày, trở về lạy chào bên vợ, gọi là bái môn .
♦ Một số dân tộc thiểu số, nam nữ tự do kết hợp, sau khi sinh con, cùng nhau đến nhà người nữ cử hành tế lễ, gọi là bái môn .
♦ Ngày xưa, viên quan mới nhậm chức, đến trước sở quan lạy nghi môn, gọi là bái môn .